3 نوامبر, 2014
سه دلیل احتمالی ضعیف بودن روابط عمومی سازمان‌ها
اندی وارهول از بنیان‌گذاران هنر پاپ پیش‌بینی کرده که در آینده هرکسی برای 15 دقیق فردی مشهور خواهد شد. وارهول این جملات را در سال 1968 […]