22 سپتامبر, 2014
برندسازی مشارکتی
در برندسازی مشارکتی که برندهای همکار نیز نامیده می‌شوند، دو شرکت با هم متحد می‌شوند و با همکاری هم، هم‌افزایی بازاریابی ایجاد می‌کنند. اصطلاح برندسازی مشارکتی […]