6 دسامبر, 2015
مسخ با گزینه‌ها: چگونه ازدیاد گزینه‌ها تصمیم‌گیری را سخت می‌کند
شاید تاکنون دیده باشید، همچنان که خریداران در راهروهای فروشگاه‌های زنجیره‌ای مشغول دیدن و بررسی انواع مختلف سس، ماست، دسر و . . . می‌شوند، صفی […]