6 دسامبر, 2014
گپی صمیمانه با دکتر شهریار شفیعی در مورد شعار تبلیغاتی
هویت کلامی اولین و فراگیرترین بخش هر برند است که مخاطب با آن روبرو می شود، امروزه برندها براي حضور هميشگي در ذهن مشتريان ويادآوري رسالت […]