15 اکتبر, 2015
کتابچه برند یا برندبوک (Brand Book) چیست؟
بسیاری از شرکتهای بین المللی برای برندهای خود برندبوک تهیه و نگهداری می کنند اما با مراجعه به برخی از سازمانهای دولتی و خصوصی در ایران […]