19 سپتامبر, 2016
جلب‌توجه
تأملی بر جلب‌توجه مشتری به تبلیغات طبق کارکردهای نیمکره‌های مغز
مغز انسان دارای سه بخش است: نیمکره راست (Right Hemisphere) بخش شهودی، خلاق و بازیگوش مغز است و در پردازش اطلاعات فضایی و تصویری، اجسام سه‌بعدی، […]