1 می, 2016
قانون پارتو
قانون پارتو و نُه مورداستفاده از آن در بازاریابی – بخش دوم
پنج شنبه گذشته درمطلبی به عنوان مقدمه توضیحاتی در مورد اصل پارتو، یا به اصطلاح قانون پارتو یا قانون 20 – 80 برای شما ارائه کردم که […]