17 دسامبر, 2015
فیسبوک و کارایی آن برای کسب‌وکارهای کوچک
آیا فیسبوک برای کسب‌وکارهای کوچک “مرده” است؟ این سؤالی است که اخیراً زیاد از من پرسیده می‌شود. منظورم از “مرده” این است که “آیا کسب‌وکارهای کوچک […]