13 ژوئن, 2014
چابکی بازار (Market Agility)
واکنش های بازاریابی ( چابکی بازار ) در واقع پاسخ هایی هستند که شرکت ها به یکدیگر و به شکلی همسو به تغییر مکان پویای بازار […]