29 جولای, 2016
دوپامین
اثر دوپامین – چرا رهبران فروش باید مغز تیم فروش خود را مدیریت کنند
چند وقت پیش، در حال قدم زدن در خیابان بودم و با خودم فکر می‌کردم که مردم واقعاً چرا سیگار مصرف می‌کنند. ناگهان با خانمی روبرو […]