2 نوامبر, 2014
بازاریابی پست مدرن
بازاریابی پست‌مدرن از جنبش‌های فلسفی پست‌مدرن گرفته شده است که از ویژگی‌های اساسی این دوره عدم ثبات است و در آن دنیا مانند مجموعه‌ای از الگوهایی […]