14 نوامبر, 2016
وفاداری مشتری
چه چیزی مانع از وفاداری مشتری شما می‌شود؟
اغلب مدیران کسب‌وکارها به‌خوبی می‌دانند که 80% از سود آن‌ها از 20% مشتریان آن‌ها حاصل می‌شود، یعنی به عبارتی ارزش اصل پارتو را در فرایند بازاریابی […]