21 نوامبر, 2015
آیا مردان و زنان نسبت به تبلیغات عکس‌العمل متفاوتی دارند؟
در حالیکه بطور کلی، زنان و مردان رتبه مشابهی در نظرسنجی‌ها به تبلیغات بازاریابی می‌دهند، عکس‌العمل متفاوتی نسبت به تبلیغات مختلف از خود نشان می‌دهند. برچسب […]