30 دسامبر, 2015
همایش جایزه فروشندگان برتر ایرانی
فروشندگان و ویزیتورها ، عامل و دلیل حیـات و بقـای سازمـان ها هستند. زیرا فـروش سازمان ها، مرهون توانایی وتخصص آنها در فضای پر رقیب و […]