27 آوریل, 2016
هزینه مشتری
هزینه مشتری ازدست‌رفته
حفظ و نگهداشت مشتری برای شرکتی که خواهان رشد و رسیدن به اوج باشد، بسیار مهم است. بااین‌وجود، برخی از این شرکت‌ها با گذشت زمان و […]