19 اکتبر, 2015
چک لیست تهیه برنامه بازاریابی
تهیه یک مارکتینگ پلن یا برنامه بازاریابی فرایندی زمان بر است که برای تهیه آن به همکاری (چندین) تیم قوی در حوزه های مختلف تحقیقات بازار، […]