2 دسامبر, 2014
بازاریابی عصبی و تاثیر آن بر تصمیم‌های خرید
واژه‌ی بازاریابی عصبی به استفاده از علم مدرن مغز برای اندازه‌گیری تاثیر بازاریابی و تبلیغات در مصرف‌کنندگان اشاره دارد. بازاریابی عصبی (نورومارکتینگ) مطالعه‌ی چگونگی پاسخ مغز انسان […]