13 دسامبر, 2015
بازاریابی صنعتی≠بازاریابی مصرفی،مشتری متفاوت=استراتژی متفاوت بخش دوم و پایانی
در بخش اول از این مطلب به برخی تفاوت های موجود بین دو نوع بازاریابی صنعتی و مصرفی از جمله ساختار عمودی و افقی بودن، رفتار مشتری […]
12 دسامبر, 2015
بازاریابی صنعتی≠بازاریابی مصرفی،مشتری متفاوت=استراتژی متفاوت بخش اول
محور برنامه‌ریزی بازاریابی مشتری است، نه شما!!! و اینکه شما در حوزه بازاریابی محصولات صنعتی یا مصرفی فعالیت دارید فرقی نمی‌کند، هدف تأثیرگذاری بر مشتریانی است […]