3 می, 2016
معیارهای کلیدی سنجش عملکرد
لزوم ایجاد تغییراتی در معیارهای سنجش موفقیت کمپین‌های بازاریابی
94 درصد بازاریاب‌ های ارشد سازمان‌ های مختلف بطور کلی معتقدند که آنها باید در شیوه‌ های اندازه ‌گیری میزان موفقیت کمپین ‌های بازاریابی و به […]