6 ژوئن, 2015
بازاریابی مُرد و وفاداری قاتل آن است
خوب، پس به هر راه و روشی که بود بالاخره موفق به کسب سمت مدیریت ارشد بازاریابی در سازمان خودتان شدید. برای خودتان بخاطر این دستاورد، […]