3 نوامبر, 2015
رقابت بر سر قیمت ؟ 8 مرحله تا موفقیت
کسب‌وکارها اغلب ‌در فرایند بازاریابی و فروش خود بطور ناخواسته درگیر جنگ و جدال قیمتی می‌شوند. در ادامه 8 گام را یاد می‌گیریم که بر اساس […]