9 نوامبر, 2014
تشریح متغیرهای خارجی با مدل PESTEL
یکی از مراحل مهم مدیریت هر سازمانی بررسی و شناخت متغیرهای محیط خارجی سازمان است و اثرات گسترده‌ای بر کسب‌وکارها دارد. تغییراتی که در محیط به […]