10 نوامبر, 2014
محیط خرد یک سازمان چیست؟
هر سازمانی دارای دو محیط خرد وکلان است، محیط خرد به عوامل یا عناصری در محیط یک سازمان گویند که بر عملکرد و تصمیم‌گیری در یک […]