24 نوامبر, 2016
محیط خرد بازاریابی
اصول اولیه محیط خرد بازاریابی – بخش دوم و پایانی
در بخش قبل از این مطلب که در تاریخ دوم آذرماه برای شما منتشر شد، درباره اصول اولیه محیط خرد بازاریابی که برای تدوین یک برنامه بازاریابی […]
22 نوامبر, 2016
محیط خرد بازاریابی
اصول اولیه محیط خرد بازاریابی – بخش اول
محیط بازاریابی یک شرکت شامل تمامی تأثیرها و نیروها در داخل و خارج حوزه بازاریابی است که بر توانایی مدیریت بازاریابی برای ایجاد و حفظ روابط […]