21 فوریه, 2016
مجریان فروش
مسئولیت‌های شغلی مجریان فروش چیست؟
به‌طور خیلی گسترده و وسیع می‌توانیم این وظایف را به این شکل تقسیم‌بندی کنیم که شغل یک فروشنده انجام وظایف فروش است. بااین‌وجود، حتی در حوزه […]