4 آگوست, 2015
سه مثال از هوش بازاریابی
هوش بازاریابی شامل منبع اطلاعاتی و روندهایی می شود که برای کسب اطلاعات از محیط کسب و کار برای اتخاذ تصمیم های مختلف مورد استفاده قرار […]