19 ژوئن, 2014
قوانینی که کارآفرینان موفق شکسته اند
نویسنده این مقاله پر بازدید که در سایت mashable منتشر شده است، با بسیاری از کارآفرینان درباره نحوه تجارت و کسب و کارشان صحبت کرده است […]