18 اکتبر, 2016
آیا مدیر شرکت باید لزوماً اتاقی جدا از دیگر کارکنان داشته باشد؟
آیا به‌عنوان رئیس و مدیر شرکت باید میز خود را در فضای اصلی و عمومی و نزدیک دیگر کارکنان قرار دهید یا باید فضایی اختصاصی در […]