8 ژوئن, 2014
عادات مشتری در خرید
طبق مطالعات انجام شده بخشی از ساختار روانی انسان، او را به انجام کارهای تکراری وا می دارد. اساساً انسان ها بسیار قابل پیش بینی هستند […]