21 می, 2016
بازاریابی عصبی
بازاریابی عصبی چه چیزی در مورد بازاریابی به ما یاد می‌دهد؟
بازاریابان در طول سال‌های مختلف شاهد ظهور و کمرنگ شدن روندهای مختلفی در این حوزه بوده‌اند. بازاریابی عصبی – با استفاده از ابزارهای علوم اعصاب و […]