7 فوریه, 2016
بازاریابی
عدم تجانس در بازاریابی خدمات
هر خدمتی در ماهیت خودش از خدمت دیگر متفاوت است. این درواقع تعریف ساده‌ای از عدم تجانس از بازاریابی خدمات است. در این رابطه به مثال […]