2 فوریه, 2016
شبکه‌های ارزش در کانال‌های بازاریابی
یک شبکه ارزش ، نظامی از اشکال مختلف مشارکت‌ها، پیوستگی و انواع همکاری است که یک بنگاه به‌منظور منبع یابی، افزایش و عرضه پیشنهاد‌ها و ارائه‌های […]