19 سپتامبر, 2014
چگونه از BDI و CDI برای برنامه ریزی بازاریابی استفاده کنیم؟
BDI و CDI ابزارهای کارآمدی برای بازاریابان هستند تا میزان فروش محلی خود را تحلیل و بررسی کنند. برنامه ریزان رسانه و ارتباطات، اغلب به هر […]