23 نوامبر, 2016
شاخص‌های کلیدی عملکرد
چطور باید شاخص‌های کلیدی عملکرد را برای یک فرآیند تعیین کرد؟
بدون روشی برای اندازه‌گیری، ما قادر به دانستن این نیستیم که آیا یک فرایند خاص در هر حوزه ای از جمله بازاریابی و . . . […]