10 آگوست, 2017
بازاریابی چشم گیر - کتاب گاو بنفش - ست گادین
نقش بازاریابی چشم‌گیر در دنیای امروزی
پیشینیان ما را به هم‌رنگی و تشابه توصیه کرده‌اند و از کودکی در گوش‌مان زمزمه کرده‌اند که خواهی نشوی رسوا، همرنگ جماعت شو!