9 اکتبر, 2014
فرهنگ برند براساس زبان برند ساخته می‌شود.
زبان یکی از مهم‌ترین تعاریف درمورد فرهنگ هر سازمان است و چشم‌انداز آن را پی‌ریزی می‌کند. انتخاب زبان برای یک برند نه تنها نشان می‌دهد که […]