13 ژوئن, 2014
جولیوس سزار
جولیوس سزار: ابداع کننده خبرآگهی (advertorial) نام به انگلیسی: Julius Caesar سال و محل تولد: قبل از میلاد مسیح در رم یک خبرآگهی یک مقاله چاپی […]