30 آگوست, 2017
پوشش رسانه ای - روابط عمومی
راهکارهایی برای افزایش پوشش رسانه‌ای کسب وکارها
شرکت‌های روابط عمومی اغلب نقش بسیار گسترده‌ای در موفقیت کسب‌وکارها ایفا می‌کنند. آن‌ها می‌توانند با تولید داستان‌های قدرتمند و برقراری ارتباط با رسانه‌ها به رشد شما در مدت خیلی کوتاه کمک کنند.