20 دسامبر, 2015
روانشناسی در بازاریابی – بخش دوم و پایانی
همچنان که در عنوان این مطلب مشخص شده است این مطلب بخش دوم و پایانی از مجموعه موارد تاثیرگذار در فرایند تصمیم گیری در خرید یا انتخاب […]
19 دسامبر, 2015
روانشناسی در بازاریابی – بخش اول
بر اساس تعریف بازاریابی، تنها هدف عمده بازاریابی بسط و توسعه روابط با مشتریان باهدف جلب رضایت آنها است که برای سازمان و هم برای مشتریان […]