22 ژوئن, 2015
سه نکته ساده برای رفتار با مراجعین چالش برانگیز
یکی از بهترین و در عین حال بدترین بخش های شغل یک فروشنده سر و کار داشتن با مراجعه کننده گان می باشد و در این […]