28 می, 2016
بازاریابی اغتشاش
بازاریابی اغتشاش و دیگر خصوصیات آن
چند روز پیش در مطلبی در رابطه با بازاریابی اغتشاش به ذکر نکاتی در مورد آن پرداخته، با تعریف آن آشنا شدیم و مثالی از آن […]