4 سپتامبر, 2014
سه متریک بهره‌وری تیم‌های بازاریابی
در یک بررسی بین‌المللی تنها یک سوم از شرکت‌های مورد مطالعه گفته‌اند که بهره‌وری کارکنان را اندازه‌گیری می‌کنند. اما بهره‌وری چگونه اندازه‌گیری می‌شود؟ گزینه‌های متعددی در […]