30 سپتامبر, 2015
کدام اول می‌آید؟ مشتری یا محصول؟
پاسخ به این سؤال در حقیقت شبیه به پاسخ دادن به این سؤال است که اول مرغ بوده یا اول تخم‌مرغ؟ اما پاسخ به این سؤال […]