25 نوامبر, 2016
تماس تلفنی
مهارت‌ها و تکنیک‌های تماس تلفنی : هنر ارتباط موفق
امروزه ما در دنیایی بسیار متفاوت زندگی می‌کنیم. سی سال گذشته ما برای هرکسی که قادر به دیدار رو در رو با وی نبودیم، نامه می‌نوشتیم […]