22 اکتبر, 2015
سه نوع خریدار مختلف را بشناسیم
ایده اصلی در پس این مقاله این است که بطور کلی سه نوع خریدار از منظر علوم اعصاب و اقتصاد(اقتصاد عصبی) وجود دارد. به‌منظور فروش بیشتر […]