18 سپتامبر, 2016
بازار‌هدف
بیست‌ودو انواع مختلف بازار‌هدف بر اساس تقسیم بازار–بخش دوم و پایانی
در بخش اول از این مطلب با انواع تقسیم‌بندی بازار، خصوصیات آن‌ها و انواع فاکتورهای مورد لحاظ  از منظر روان‌شناختی آشنا شدیم. در این بخش از […]