20 فوریه, 2016
کمپین بازاریابی
پنج تعصب روانشناسی نابود کننده هر کمپین بازاریابی – بخش اول
تعصب‌ها همیشه به‌نوعی خطرناک هستند. اگر در اشاره به سیاست مورداستفاده قرار بگیرند، منجر به تغییر مسیر یک قانون یا رأی شده و اگر در رابطه […]