10 سپتامبر, 2016
ترک مذاکره
چهار نشانه مبنی بر زمان مناسب برای ترک مذاکره
زمانی که وارد یک مذاکره می‌شوید، اگر در مراحل ابتدایی روند این مذاکره به‌گونه‌ای پیش رود که موجب امیدواری شما باشد، ولی در ادامه روند مذاکره […]