2 آوریل, 2015
آیا شما قهرمان بلامنازع تحول نیز هستید؟
نوآوری و تحول دو روی یک سکه اند و هرکدام فرآیندهای داخلی متفاوت ومجزایی دارند ودر بسیاری از مواقع نوآوری وتحول نیاز به مهارت های رهبری […]