20 آگوست, 2016
تحلیل پنج نیروی پورتر
تحلیل پنج نیروی پورتر برای قهوه استارباکس
موفقیت شرکت‌های قهوه استارباکس مبتنی بر اثربخشی پرداختن و توجه کردن به اثرات منفی 5 نیرو پورتر در محیط صنعت خودش است. به این فاکتورهای خارجی […]